Beim Schmatt / Arts du forgeron

Lade Veranstaltungen

Hei léiers Du d’Basis vun dëser aler Handwierkskonscht kennen.

Leedung :

Hephaistos-Brudderschaft en Zesummeschloss vu 45 Lëtzebuerger Schmatten

Alter: 12 – 26

Präis : 5€

Dans cet atelier, tu apprendras la base de cet artisanat d’art antique.

Animation :

Hephaistos-Brudderschaft un regroupement de 45 forgerons luxembourgeois

Âge: 12 – 26

Prix : 5€